ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ (ŠPP)


Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy zaměřené zejména na:

a) poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
b) sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,
c) prevenci školní neúspěšnosti,
d) kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,
e) podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,
f) podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,
g) průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení,
h) včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
i) předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,
j) průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,
k) metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy,
l) spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,
m) spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.

Poradenské služby jsou zajišťovány týmem poradenských pracovníků. Za poskytování poradenských služeb odpovídá ředitel školy.
Poradenští pracovníci školy jsou k dispozici pro žáky a jejich rodiče v konzultačních hodinách nebo v jiný čas po předchozí domluvě.

Výchovní poradci
Mgr. Jana Šafránková, jana.safrankova@zsbce.cz
Mgr. Zdeněk Oldřich, zdenek.oldrich@zsbce.cz
Mgr. Světlana Hrdličková, svetlana.hrdlickova@zsbce.cz

Metodici prevence
Mgr. Jana Formánková, jana.formankova@zsbce.cz
Mgr. Eva Klevetová, eva.klevetova@zsbce.cz
Mgr. Petr Ondruch, petr.ondruch@zsbce.cz

Školní psycholožka
Mgr. Kateřina Buchtová, katerina.buchtova@zsbce.cz

Školní speciální pedagožky
Mgr. Lucie Trnečková, lucie.trneckova@zsbce.cz
Mgr. et Mgr. Táňa Martínková, tana.martinkova@zsbce.cz

Kariérní poradkyně a dvojjazyčná asistentka
Mgr. Zdena Kovářová, zdena.kovarova@zsbce.cz
Program poradenských služeb (formát pdf)