PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA


Pokud půjdete se svými dětmi k zápisu do 1. třídy a zvažujete odklad povinné školní docházky, přípravná třída (nultý ročník) na „Sušilce“ je tu právě pro vás.

Úkolem přípravné třídy je hravou formou připravit Vaše dítě k úspěšnému nástupu do 1. třídy základní školy, usnadnit mu přechod do základního vzdělávání, případně vyrovnat nedostatky, které byly příčinou doporučení odkladu povinné školní docházky.
Děti se učí především formou her, přesto už vzdělávání probíhá podle určitého denního programu v krátkých výukových blocích.

Přípravná třída je určená přednostně pro děti s odkladem povinné školní docházky, kterým vzdělávání v přípravné třídě doporučí školské poradenské zařízení (PPP, SPC).
Dále je pro předškolní děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, kterým vzdělávání v přípravné třídě opět doporučí školské poradenské zařízení. Tyto děti budou ovšem přijaty jen za předpokladu, že se třída nenaplní dostatečným počtem dětí s odkladem.

Práce s dětmi se zaměřuje především na:
- rozvoj sociálních a komunikativních dovedností
- prohlubování návyků sebeobsluhy
- cvičení soustředění, naslouchání a paměti
- utváření základních matematických dovedností
- nácvik orientace v čase a prostoru
- podpora hudebního a výtvarného projevu
- rozvoj hrubé i jemné motoriky, grafomotoriky a zručnosti

Předměty
JLV - jazyková a literární výchova
RV- rozumová výchova
MP - matematické představy
PV - pracovní výchova
VV- výtvarná výchova
TV - tělesná výchova
HV - hudební výchova

Děti se neklasifikují, vzdělávání je bezplatné a nezapočítává se do povinné školní docházky na ZŠ.
Výuka probíhá v kmenové třídě - 4 hodiny denně (8,00 - 11,40 hod). V rámci dopoledních aktivit nechybí ani prostor pro spontánní hru, sport v tělocvičně a každodenní pobyt na čerstvém vzduchu (za příznivého počasí).

Orientační denní program:
7:45 - 8:00 příchod do školy, příprava pomůcek
8:00 - 8:15 přivítání, seznámení se s činností daného dne, společný kruh
8:15 - 8:45 skupinová nebo individuální práce
8:45 - 9:00 individuální hra dětí
9:00 - 9:30 skupinová nebo individuální práce
9:30 - 9:50 sebeobsluha, hygiena, svačina
9:50 - 10:00 individuální hra dětí
10:00 - 10:40 skupinová nebo individuální práce
10:40 - 10:50 individuální hra dětí
10:50 - 11:00 úklid třídy
11:00 - 11:30 pobyt venku (v případě příznivého počasí), pohybové hry
11:30 - 11:40 sebeobsluha, hygiena, oběd, odchod domů nebo do ŠD

Předností přípravné třídy je nižší počet dětí ve třídě (10 – 15 dětí), který umožňuje individuální přístup ke každému z nich.
Základním předpokladem pro otevření přípravné třídy je dostatečný počet zájemců!

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY
Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě:

- písemné žádosti zákonných zástupců o přijetí dítěte do přípravné třídy
- písemného doporučení školského poradenského zařízení ke vzdělávání dítěte v přípravné třídě
- doložení dokladu o udělení odkladu povinné školní docházky

Přípravná třída je součástí základní školy a využívá veškerého jejího zázemí, včetně tělocvičen, školního hřiště, cvičné kuchyňky, školní družiny (ranní i odpolední) a školní jídelny.

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Děti z přípravné třídy mohou využívat školní družinu (ranní i odpolední provoz). Ranní družina je pro děti otevřená v čase 6,15 - 7,45 hod a odpolední družina v čase 11,40 - 16,30 hod.
Děti mohou využít také nabídku zájmových kroužků ŠD a zúčastnit se všech akcí pořádaných ŠD.
Družina je zpoplatněna. Částka se vybírá 2x ročně (říjen, duben).

ŠKOLNÍ JÍDELNA
Děti z přípravné třídy mohou chodit na obědy do školní jídelny (výběr ze dvou jídel).
Na oběd odchází po čtvrté vyučovací hodině (11,40 hod).

Přijďte se k nám do přípravné třídy podívat během Dne otevřených dveří nebo po domluvě i kdykoliv jindy.
Přípravná třída se nachází na odloučeném pracovišti Sušilova 28.
Budeme se na Vás těšit!

Mgr. Kateřina Buchalová Otavová
Kontakt pro další informace: katerinabuchalova@zsbce.cz

IMG_20221005_110456.jpg IMG_20230106_102604.jpg IMG_20230127_102250.jpg