Na naší budově je 22 kmenových tříd. Celkem navštěvuje budovu 505 žáků.

Z HISTORIE NAŠÍ ŠKOLY

Do roku 1984 na území města Boskovic působily dvě základní školy. Velká populační exploze 80. let si vyžádala výstavbu třetí základní školy. Areál III. základní školy v Boskovicích na ulici Slovákova byl vybudován v letech 1980 - 84 na místě nového sídliště Pod Oborou. Ředitelem školy byl jmenován Vladimír Kotrhonz, který se organizačně i pracovně podílel spolu s budoucími zaměstnanci a s rodiči budoucích žáků na pracovních úpravách v okolí školy a ve školní budově. Vše se podařilo zvládnout v termínu a škola mohla být slavnostně 1. 9. 1984 otevřena a předána 458 žákům.

V prvním školním roce 1984/85 měla školní budova 20 tříd. Provoz zahájila školní družina, Pionýrská skupina, školní jídelna a organizace rodičů SRPŠ. Svou činnost zahájily metodické orgány, tj. metodická sdružení, předmětové komise. Byl založen dětský pěvecký sbor pod vedením Hany Klosové. Ředitel vytvořil kolektiv 19 pedagogických pracovníků, včetně výchovného poradce, 14 provozních zaměstnanců, 3 vychovatelů a pracovníka Pionýrské organizace. Žáci se učili v 15 třídách od 1. do 6. ročníku, ročníky 7. a 8. zatím chyběly.Ne vše v areálu školy bylo však dobudováno k 1. 9. 1984 – chyběla tělocvična a venkovní sportovní areál (tělocvična byla dána do provozu ještě do konce roku 1984).

V letech 1985 – 87 se škola zaplnila dětmi ve všech ročnících, takže od školního roku 1986/87 měla škola 19 tříd v 1. až 8. ročníku s 573 žáky. Pedagogický sbor se rozrostl na 29 členů, včetně 3 vychovatelek a výchovného poradce, správních zaměstnanců bylo 14 a při škole pracovala vedoucí PO. Během roku 1986 byl dokončen školní sportovní areál a přístavba pavilonu dnešních prvních tříd a školní družiny.

Na přelomu roku 1989/90 se politické a ekonomické změny ve společnosti promítly i do práce školy. V roce 1990 proběhlo konkurzní řízení, ve kterém byl jako ředitel jmenován opět V. Kotrhonz. Zástupkyni ředitele Ivanu Ondráčkovou vystřídal Jaroslav Kopecký. Tento školní rok došlo k poklesu žáků na 497 a bylo otevřeno 17 tříd. Rok 1990 byl ve znamení dostavby malé tělocvičny.

Školní rok 1992/93 přinesl rozšíření základní povinné školní docházky na 9 let. Následující tři roky bylo ovšem absolvování 9. ročníku nepovinné, ale od školního roku 1996/97 byla uzákoněna povinná školní docházka na 9 let.

V roce 1993/94 došlo k odchodu zástupce ředitele J. Kopeckého a novým zástupcem ředitele byla jmenována Vlasta Pulcová. Nastala doba, kdy se začaly školy profilovat na rozšířenou výuku tělesné výchovy, jazyků, přírodovědných předmětů, výtvarné výchovy, do škol se vracelo náboženství. Naše škola měla všechny materiální a kádrové podmínky k rozšíření výuky tělesné výchovy. Byl zde školní sportovní areál s hřištěm na kopanou, s 200 m běžeckým antukovým oválem se skokanským doskočištěm, vrhačským sektorem, nechyběl ani tenisový kurt, cyklotrialové hřiště a plochy pro košíkovou a házenou. Nescházeli ani učitelé – nadšenci pro sport. Jedním z nich byl ředitel V. Kotrhonz, kterému sport nebyl nikdy cizí. Sám začal s atletikou v Rájci u Třebové, později ve Znojmě, v brněnské Zbrojovce a Metře Blansko.Mnoho let pracoval také jako trenér kopané. Toto svoje sportovní založení přenesl do života školy. Velkou oporou mu byli učitelé Petr Klimeš a Světlana Hrdličková. Na základě projektu „Rozšířená výuka tělesné výchovy“ P. Klimeše a V. Kotrhonze, který schválilo MŠMT byla od školního roku 1993/94 zahájena rozšířená výuka tělesné výchovy na 2. stupni v sedmi třídách se 157 žáky. Na tento projekt ještě během roku 1994 navázal další projekt P. Klimeše „ZŠ s rozšířenou výukou tělesné výchovy a sportu – garant vyhledávání talentů a péče o ně“. Škola navázala velmi dobré vztahy s tělovýchovnými organizacemi ve městě, a to s TJ Minerva, TJ Rytmus a Sokol, na škole začal pracovat školní sportovní klub. Potřeba znalosti cizích jazyků, změny v ekonomické sféře, obrovský rozvoj výpočetní techniky ve všech oborech lidské činnosti vyústily v další změny ve škole.

Od 1. 1. 1994 se škola stala právním subjektem, jehož zřizovatelem byla obec Boskovice. Další úsilí, které vyvinulo vedení školy, bylo zaměřeno na profilaci školy v rozšířené výuce cizích jazyků. Škola měla dobré kádrové podmínky pro výuku cizích jazyků, bylo tedy možné od školního roku 1994/95 po schválení MŠMT otevřít dvě třídy 3. A, 3. B s rozšířenou výukou jazyka anglického a německého. Ještě v témže školním roce na základě projektu V. Klimka „Ovládnutí počítače – druhá gramotnost člověka“ obdržela škola finanční prostředky na vybudování tehdy moderní počítačové učebny pro 12 žáků a učitele.

Školní rok 1995/96 byl nejúspěšnější ve dvanáctileté historii školy. S úspěchem byla realizovaná rozšířená výuka tělesné výchovy a sportů, rozšířená výuka jazyků, podařilo se stabilizovat a aprobačně zkvalitnit pedagogický sbor. Dobře se začala rozvíjet spolupráce s PPP v Boskovicích v péči o děti s vývojovými poruchami. Výsledky ve sportovních soutěžích potvrdily úspěšnost rozšířené výuky tělesné výchovy. V okresních sportovních soutěžích žáci většinou zaznamenávali vítězství, výrazně se prosadili v šesti regionálních soutěžích, nezanedbatelné byly i výsledky v soutěžích přírodovědných, společenskovědních a dalších. Velké změny doznal od roku 1996 interiér školní budovy, kde nástup p. uč. Anny Kocmanové, učitelky výtvarné výchovy, znamenal průlom do klasické výuky. Její projektové vyučování propojovalo více vyučovacích předmětů a velmi brzy bylo zviditelněno v prostorách školy netradiční výzdobou, která žáky zaváděla do říše faraonů, indiánů, vesmíru i pohádek. K p. uč. A. Kocmanové se brzy přidaly další paní učitelky 1. stupně a výsledkem byl netradičně vyzdobený pavilon prvních tříd v podobě nástěnných maleb. S p. uč. Kocmanovou přišla do školní budovy i divadelní múza. Pod jejím vedením a za spolupráce mnoha pedagogů byla se žáky nacvičena divadelní představení „S čerty nejsou žerty“, „Mrazík“ a školní akademie „Návštěva na planetě Zemi“.

Od školního roku 1996/97 se začalo vyučovat podle vzdělávacího programu Základní škola v 1. až 4. ročníku a v 6. až 7. ročníku, ve zbylých ročnících se vyučovalo podle dosud platných učebních dokumentů.

Podle programu Základní škola s osnovami pro rozšířenou výuku tělesné výchovy a jazyků se začalo vyučovat ve všech ročnících až od školního roku 1998/99. Školní družina s vedoucí vychovatelkou Kateřinou Svobodovou v tomto roce vypracovala projekt „Čilé děti“, který byl schválen MŠMT a p. uč. Milan Maixner přišel s projektem „Zdravé prsty“ – prevence úrazů rukou u žáků.

Ve školním roce 1999/00 škola dosáhla počtu 23 tříd s 535 žáky a z tohoto důvodu byl ředitelem jmenován druhý zástupce – p. uč. Vladimír Klimek. Dosavadní zástupkyně ředitele V. Pulcová byla jmenována statutárním zástupcem a zástupcem pro 1. stupeň, V. Klimek zástupcem pro 2. stupeň.

Od školního roku 2000/01 došlo k dalšímu rozvoji jazykového vzdělání žáků ke kterému přispěly i pobyty žáků v Německu, Rakousku, Anglii. V tomto roce také vychází první školní časopis „Slováček“, o který se zasloužila p. uč. Alena Nečasová. Ve zmíněný rok byl před školu položen také nelehký úkol zorganizovat spolu s ostatními boskovickými základními školami Dětské olympijské hry pro žáky 1. stupně, v následném roce (2001/02) pak pro žactvo 2. stupně. Předsedou olympijského výboru byl jmenován V. Klimek, akce proběhla pod záštitou města Boskovice a o hladký průběh se zasloužilo mnoho pedagogů a správních zaměstnanců. Do soutěžení se zapojilo na 900 žáků 1. stupně a 1500 žáků 2. stupně. Škola potvrdila jednoznačně své prvenství vítězstvím žáků 1. i 2. stupně. Dařilo se i v ostatních soutěžích, např. v celostátní soutěži Štafeta Emila Zátopka, literární soutěži Psaníčko 2002 a mnoha dalších okresních soutěžích.

Školní rok 2002/03 byl opět pro školu úspěšný. Žáci se prosadili v řadě soutěží celostátního, krajského i okresního významu. Zejména vítězství v celorepublikové ekologické soutěži „Šetrné papírování“ bylo velmi cenné. Dívky 8. A k tomuto úspěchu dovedla p. uč. Alena Nečasová. Velkým úspěchem skončilo divadelní představení „Mrazík“. Práce školy byla v tomto roce podrobena komplexní inspekci Českou školní inspekcí a byla ohodnocena velmi dobře.

Dvacátý rok školy – školní rok 2003/04 – byl určitě stejně dobrý jako ty předešlé. Škola měla 524 žáků ve 24 třídách, staral se o ně kolektiv 34 pedagogů, 4 vychovatelů a 16 správních zaměstnanců. Škola integruje mezi svými žáky děti s různým stupněm postižení je vybudován bezbariérový vstup, školní osobní výtah a bezbariérové WC. Škola se přihlásila do programu škola podporující zdraví – účastní se projektů „Zdravá záda“, „Zdravé zuby“, „Dospívání“, „Mléko do škol“, „Třídění odpadů“.

K 30.6. 2005 byla škola vyřazena z rejstříku škol a k 1.7.2005 byla sloučena s ostatními dvěma základními školami v jeden subjekt "Základní škola Boskovice"Najdete nás: Slovákova 2006/8, 680 01 Boskovice