ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ (ŠPP)
Školní poradenské pracoviště na Základní škole Boskovice je složeno z výchovných poradců, metodiků prevence a školních speciálních pedagogů. Naše škola je specifická tím, že výuka probíhá na třech odloučených pracovištích - nám. 9. května, Sušilova, Slovákova - s jedním ředitelstvím. Na každém pracovišti funguje vždy výchovný poradce a metodik prevence. Školní speciální pedagog přechází mezi všemi třemi pracovišti dle stanoveného rozvrhu. Na odloučeném pracovišti Sušilova působí ještě speciální pedagog v rámci školní družiny.

Při řešení situací a podnětů vždy spolupracujeme v rámci ŠPP, případně s dalšími kolegy z pedagogického sboru a s vedením školy. Velkou podporou je pro nás velmi úzká spolupráce s OPPP Vyškov, pracoviště Boskovice. Náplň naší práce je legislativně zakotvena.

Podle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení, ve znění pozdějších předpisů, je účelem poradenských služeb přispívat zejména k:
- vytváření vhodných podmínek pro zdravý tělesný a psychický vývoj žáků, pro jejich sociální vývoj, pro rozvoj jejich osobnosti před zahájením vzdělávání a v průběhu vzdělávání
- naplňování vzdělávacích potřeb a rozvíjení schopností, dovedností a zájmů před zahájením a v průběhu vzdělávání
- prevenci a řešení výukových a výchovných obtíží, projevů různých forem rizikového chování, které předchází vzniku sociálně patologických jevů a dalších problémů souvisejících se vzděláváním a s motivací k překonávání problémových situací
- vytváření vhodných podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
- vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů práce pro žáky, kteří jsou příslušníky jiných kultur nebo etnických skupin
- vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů práce pro žáky nadané a mimořádně nadané
- vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšího profesního uplatnění
- rozvíjení pedagogicko-psychologických a speciálně pedagogických znalostí a profesních dovedností pedagogických pracovníků ve školách a školských zařízeních

Standardní činností výchovného poradce je:
- kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků (skupinová či individuální šetření k volbě povolání, poradenství zákonným zástupcům, spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích úřadů práce a návštěv žáků na středních školách)
- vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost
- zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (SVP) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
- příprava podmínek pro inkluzi žáků se SVP, spolupráce se školskými poradenskými zařízeními
- metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy
- předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se SVP pedagogickým pracovníkům školy
- shromažďování odborných zpráv a informací o žácích se SVP
- vedení písemných záznamů k dokladu rozsahu a obsahu činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření

Standardní činností metodika prevence je:
- koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy
- koordinace a spolupráce na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů
- metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů
- koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci prevenci sociálně patologických jevů
- kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů
- shromažďování odborných zpráv a informací o žácích týkající se problematiky sociálně patologických jevů
- zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, především o metodách a formách primární prevence pedagogickým pracovníkům školy
- vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologických jevů, poskytování poradenské pomoci těmto žákům a jejich zákonným zástupcům
- spolupráce s třídními učiteli při zachycení varovných signálů týkajících se sociálně patologických jevů

Standardní činností speciálního pedagoga je:
- vyhledávání žáků se SVP a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče
- diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáka
- vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení plánu podpory
- realizace intervenčních činností (individuální či skupinová práce s žáky, provádění reedukačních, kompenzačních a stimulačních činností)
- participace na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu
- průběžné vyhodnocování účinnosti navržených podpůrných opatření
- úprava školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů
- konzultace s pracovníky dalších poradenských zařízení
- metodické činnosti pro pedagogické pracovníky školy, návrhy metod a forem práce se žáky se SVP

Vytvořil tým ŠPP