Environmentální program

1. Priority a specifika školy ve výchově a vzdělávání

 

Dlouhodobý cíl: 1. Posilujeme pozici EVVO v ŠVP školy

 

Dílčí cíl 1) Integrujeme průřezové téma Environmentální výchova do většiny vyučovacích předmětů a uplatňujeme komplexní pojetí EVVO v jednotlivých vyučovacích předmětech

 

Ukazatel naplnění cíle:

 

·         postupné zavádění ŠVP do praxe,  jeho ověřování, hodnocení a úpravy -  od školního roku 2007/2008

·         aktivní spolupráce koordinátorů EVVO jednotlivých pracovišť – společné schůzky 4krát ročně a podle potřeby

 

Dílčí cíl 2) Část tématu Environmentální  výchovy  realizujeme  formou projektů

  

Ukazatel naplnění cíle:

·         celoškolní projekty –  2 ročně

·         ročníkové projekty podle ŠVP – 3 během školní docházky

·         další projekty (Den zdraví, Zdravé zuby, Výchova  odpovědného vztahu dětí ke zvířatům, Dětství bez úrazu, Stonožka – Hnutí na vlastních nohou) – každý žák v průběhu školní docházky

 

Dílčí cíl 3) Probíhá spolupráce v rámci jednotlivých předmětů

Ukazatel naplnění cíle:

·         minimálně jednou ročně proběhne projekt v každém ročníku, kde dochází k provázanosti alespoň dvou předmětů

·         při realizaci exkurzí, besed a výukových programů spolupracují vyučující různých předmětů a následně jsou získané poznatky používány při výuce různých oborů - vyučující všech předmětů jsou na poradách přesně informováni o jednotlivých programech,  ve sborovně je zaznamenán každý program v nástěnném kalendáři a programy jsou připomínány v týdenních plánech.

 

 

Dlouhodobý cíl: 2. Zvyšujeme ekologické vědomí žáků, pracovníků školy, rodičů a veřejnosti

 

Dílčí cíl 1) Zapojujeme  žáky aktivně do  EVVO na škole

 

Ukazatel naplnění cíle:

·         spolupráce se školním parlamentem (žákovskou samosprávou) –  schůzky 1krát měsíčně a podle potřeby

·         informační nástěnka EVVO – u hlavního vchodu,  v ekologické učebně, na nástěnce žákovské samosprávy

 

Dílčí cíl 2)  Zvyšujeme ekologické vědomí pracovníků školy, rodičů a veřejnosti

 

Ukazatel naplnění cíle:

·         Dny otevřených dveří – 1krát  ročně pro rodiče, veřejnost a děti z MŠ

·         spolupráce  při sběrových aktivitách

·         účast rodičů a veřejnosti na akcích školy – slavnostní vítání prvňáčků, odchod žáků 9. tříd, významná výročí školy a tradice, netradiční třídní schůzky

·         prezentace aktivit EVVO na nástěnkách ve třídách a na chodbách – průběžně během školního roku

·         prezentace akcí a úspěchů školy v rámci EVVO ve školním letáku Občasník ZŠ, na webových stránkách školy, v místním a regionálním tisku

 

    Dílčí cíl 3) Prosazujeme ekologizaci školy

    

     Ukazatel naplnění cíle:

·         pokračování  v třídění odpadů – zvýšit množství vytříděného odpadu

·         prosazování opatření vedoucí k úspoře elektrické energie a vody – zateplení  budovy a výměna oken od roku 2008

·         vytváření příjemného prostředí, květinová výzdoba, barevná úprava interiérů od roku 2008

 

 

  Dlouhodobý cíl: 3. Propagace zdravého životního stylu

 

Dílčí cíl 1)  Realizace projektu Zdravá škola

 

Ukazatel naplnění cíle:

·         škola je zařazena do sítě Zdravých škol, spolupracuje se Zdravým městem Boskovice

·         na škole probíhá projekt Zdravá záda, Zdravé zuby, Pitný režim atd. – 50 % žáků prvního stupně je zapojeno do projektů

 

Dílčí cíl 2)  Podpora zdravého  životního  stylu

 

Ukazatel naplnění cíle:

·         v každé třídě se věnují minimálně dvě vyučovací hodiny ve školním  roce podpoře zdravého životního stylu

·         vnitřní vybavení a výzdoba (nástěnky) školy nabádá ke zdravému životnímu stylu – během školního roku

·         pohybové aktivity v životě dětí, denní režim – průběžně od roku 2008

 

 

 2. Cíle v oblasti výchovně vzdělávací

                                              

Dlouhodobý cíl: 1. Žáci získávají poznatky, dovednosti a zkušenosti v oblasti přírodních faktů a jejich zákonitostí

 

 

Dílčí cíl 1) Vedeme  žáky k chápání základních  ekologických  souvislostí a uvědomování si environmentálních problémů lokálního i globálního charakteru

 

Ukazatel naplnění cíle:

 

·         žáci se aktivně účastní diskuzí a besed  o aktuálních celosvětových i regionálních ekologických problémech ve třídě, školním parlamentu, při regionálních konferencích ve městě

·         uvědomují  si základní podmínky života  a seznamují se zásadami trvale udržitelného života

·         snaží se pochopit problémy jiných národů a jejich odlišnosti, zapojují se dle svých možností do humanitární pomoci

 

Dílčí cíl 2) Vedeme žáky k uplatňování získaných poznatků, dovedností a zkušeností z oblasti ochrany životního prostředí v praktickém životě

 

Ukazatel naplnění cíle:

·         žáci předchází tvorbě odpadů a třídí odpad ve škole i doma

·         aktivně se zapojují do péče o vnitřní prostředí školy i její okolí

·         záměrně nepoškozují přírodu

·         osvojené znalosti, dovednosti a postoje související s udržitelným rozvojem přenáší do rodinného prostředí a svého okolí

 

Dlouhodobý cíl: 2. Vedeme žáky ke kritickému myšlení a k rozhodnutí, které jsou schopni  obhájit

 

Dílčí cíl 1) Podporujeme a rozvíjíme kritické myšlení a komunikativní

schopnosti žáků

 

Ukazatel naplnění cíle:

·         žáci kriticky vyhodnocují informace o stavu životního prostředí a zaujímají k nim vlastní stanovisko

·         pracují s různými informačními zdroji, diskutují o zjištěných informacích, zaujímají stanovisko a zformulují  svoje názory na daný problém

·         vysvětlují a objasňují příčiny a důsledky porušení rovnováhy v oblasti ekologické, ekonomické a sociální

 

               Dílčí cíl 2) Vedeme žáky k týmové práci

 

             Ukazatel naplnění cíle:

·         žáci při práci ve skupinách uplatňují principy vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemného respektu

               

Dílčí cíl 3) Žáci mají zodpovědný vztah k  okolnímu prostředí, k přírodě i ke zdraví

 

Ukazatel naplnění cíle:

·         žáci neodhazují odpadky,nepoškozují živou ani neživou přírodu

·         v rámci pracovních činností žáci pečují o zeleň v okolí školy a přilehlém parku – osázené nádoby na květiny, upravený trávník

·         jsou stanoveny služby jednotlivých tříd, které se starají o úklid odpadků v blízkém okolí školy – okolí školy je bez odpadků

·         jejich chování ve škole i doma je v  souladu s ekologickým způsobem života

·         uvědomují si význam života, chrání ho  a snaží se dodržovat zdravý životní styl

                                                                              

                   3. Uplatňované metody a formy práce

 

Dlouhodobý cíl: 1. Pedagogové uplatňují postupy, metody a formy práce, které vedou k naplňování výchovně vzdělávacích cílů EVVO

 

Dílčí cíl 1) Do výuky je zařazováno projektové vyučování

 

Ukazatel naplnění cíle:

·         Den bez aut, Evropský týden mobility – celoškolní projekt, každý rok září – říjen

·         Bezpečná cesta do školy – 1. a 2. ročníky

·         Den Země – celoškolní projekt, každý rok duben

·         Náš životní styl - odpady – 4. a 7. ročníky během školního roku

·         Zdravé zuby – 1. – 5. ročník

·         Dětství bez úrazu – během školní docházky každý žák

·         Výchova odpovědného vztahu dětí ke zvířatům – každý žák během školní docházky na 1. stupni

·         Světový den zdraví – během školní docházky každý žák

·         Stonožka – Hnutí na vlastních nohou – každoročně 50% žáků

 

Dílčí cíl 2) Výuka probíhá v terénu

 

Ukazatel naplnění cíle:

 

·         výukový program v Moravském krasu ve spolupráci s PdF MU Brno katedra  geografie, Rychtou Krásensko - žáci 6. ročníku

·         vycházky do terénu – 1krát ročně každý žák

·         práce na školním pozemku v rámci předmětu Pracovní činnosti – průběžně každý žák

·         projektové vyučování v terénu – 1krát

·         terénní výukové programy ve spolupráci s odborníky dle aktuální nabídky – 2krát během školní docházky

·         školní výlety – 90% žáků

·         využití terénu v okolí školy pro vlastní pozorování a práci s přírodninami – každá třída 1krát ročně

·         využívání školního pozemku, učebny v přírodě - každá třída navštíví učebnu minimálně jednou během školního roku mimo výuku pracovních činností

 

 

Dílčí cíl 3) Výuka probíhá formou besedy, konference nebo exkurze

 

Ukazatel naplnění cíle:

 

·         beseda s odborníkem na téma EVVO – 1krát během školní docházky na 1. stupni a 1krát na 2. stupni

·         zástupci školy (žáci, pedagogický doprovod) se každoročně účastní ekologické konference pořádané městem Boskovice ke Dni životního prostředí – vytvořená počítačová prezentace na dané téma

·         jednodenní exkurze do provozu (sklárna Úsobrno, spalovna Brno, papírny, lesní školka, zemědělský podnik, zahradnictví, arboretum, čistírna a úpravna vody apod.) – 1krát během školní docházky na 1. stupni a 1krát na 2. stupni

 

Dílčí cíl 4)  Výuka probíhá v ekologických centrech

 

Ukazatel naplnění cíle:

·         výukové  programy v Lesní škole Jezírko – 1. stupeň každý žák jednou během školní docházky

·         výukové  programy školského zařízení environmentálního vzdělávání Lipka Brno, Rychta Krásensko a Lesní škola Jezírko – 2. stupeň každý žák jednou během školní docházky

 

Dlouhodobý cíl: 2. Škola spolupracuje v oblasti EVVO s různými subjekty

 

Dílčí cíl 1) Spolupracujeme s Městským úřadem Boskovice

 

Ukazatel naplnění cíle:

·         Žákovská ekologická konference – každoroční účast skupiny žáků

2. stupně s jedním aktuálním příspěvkem

·         Den bez aut, Evropský týden mobility  - 1krát  ročně celá škola

·         Projekt „Třídění odpadů“ – od roku 2005

 

Dílčí cíl 2) Spolupracujeme s dalšími organizacemi

 

Ukazatel naplnění cíle:

·         účast v soutěži Českého zahrádkářského svazu – 1. stupeň každý žák 1krát,

·         besedy v Městské knihovně – 1krát za školní docházku každý žák

·         regionální soutěž ke Dni Země ve spolupráci s DDM Boskovice – 5 žáků

9. ročníků

·         účast v Běhu pro zdraví ve spolupráci s DDM – každoroční účast 20 žáků

·         besedy v Městské knihovně – každý žák během docházky na 1. stupni 2krát

·         programy Kulturního zařízení města Boskovice – každý žák 2krát během školní docházky

·         besedy s Městskou policií – 2krát na 1. stupni, 1krát na 2. stupni každý žák během školní docházky

·         výstavy Muzea Boskovice – 1krát na 1. stupni, 1krát na 2. stupni každý žák během školní docházky

·         spolupráce s DDM Boskovice – výtvarné a literární soutěže - průběžně během školní docházky, regionální ekologická soutěž ke Dni Země pro žáky 9. tříd – 5 žáků, školní výlety zaměřené na poznávání regionu – 1. a 2. ročníky každoročně

·         výukové programy Centra volného času Lužánky – během školní docházky

50% žáků 1krát

·         preventivní programy PPP Blansko – 50% žáků během školní docházky 1krát

 

                Dílčí cíl 3) Spolupracujeme s ostatními školami

 

                Ukazatele naplnění cíle:

·         spolupráce se střední školou zdravotní –  Den Zdraví nebo Dětství bez úrazu

·         spolupráce s mateřskou školou – návštěva předškoláků ve škole 1krát ročně

·         spolupráce se střední pedagogickou školou – pedagogická praxe studentů

 

              Dílčí cíl 4) Spolupracujeme s rodiči a veřejností

 

              Ukazatel naplnění cíle:

·         sběrové dny papíru – 4krát ročně

·         další sběrové aktivity – průběžně během školního roku

·         sponzorské aktivity – 1krát za dva roky

·         netradiční třídní schůzky – 1krát  za rok  v každé třídě

·         Den otevřených dveří – 1krát  za rok

·         akce rodičů s dětmi v celoročních  projektech a soutěžích  školní družiny – 2krát ročně

 

Dílčí cíl 5) Vedení portfolia žáků

 

Ukazatel naplnění cíle:

·         v každé třídě je vytvořen prostor na uložení portfolia – polička, skříň, lavice, atd.

·         žáci mají založené archivační boxy nebo jiné složky na ukládání svých prací – portfolio, v každé třídě školního roku 2010/2011

 

Dílčí cíl 6) Využití školního  vlastivědného  putování k EVVO

 

Ukazatel naplnění cíle:

·         během školního vlastivědného putování (výletu) žáci navštíví přírodní nebo kulturní zajímavost České republiky

·         školní vlastivědné putování je organizováno tak, aby žáci měli co nejširší kontakt s přírodou

·         v prvním až pátém ročníku proběhne jednodenní školní vlastivědné putování, v šestém a sedmém ročníku dvoudenní  a v osmém a devátém ročníku třídenní

             

Dlouhodobý cíl: 3. Pečujeme o žáky se zájmem o přírodu

 

Dílčí cíl 1) Nabízíme žákům volitelný předmět                                                  

 

Ukazatel naplnění cíle:

·         volitelný předmět Přírodovědný seminář – 7., 8. a 9. ročník

 

     Dílčí cíl 2) Celoročně pracuje ekologický kroužek

 

     Ukazatel naplnění cíle:

·         ekologický kroužek pro žáky 2. stupně – od školního roku 2008/2009

·          ekologický kroužek pro žáky 1. stupně – od školního roku 2009/2010

 

               Dílčí cíl 3)  Umožňujeme žákům zapojení do soutěží a olympiád

 

              Ukazatel naplnění cíle:

·         regionální soutěž ke Dni Země – účast 5 žáků 9. tříd každoročně

·         přírodovědné olympiády– každoročně

·         školní soutěž u příležitosti Dne Země – pro žáky 1. stupně

·         výtvarné a literární soutěže s tematikou EVVO – 1krát  průběžně během školní docházky 50% žáků

·         školní fotografická soutěž s tématem EVVO – každoročně v září, účast 20 soutěžících

 

               Dílčí cíl 4)  Nabízíme žákům mimoškolní činnosti

 

Ukazatel naplnění cíle:

·         účast na akcích ekologických středisek – jednou měsíčně aktuální nabídka pro všechny žáky v ekologickém informačním centru

·         nabídka zájmových kroužků DDM Boskovice – každý rok v září informační letáčky a přihlášky pro všechny žáky, celoročně nabídka v ekologickém informačním centru

·         aktuální informace o ekologických aktivitách v Boskovicích a blízkém regionu – celoročně v ekologickém informačním centru

   

    Dílčí cíl 5) Prezentujeme ekologické aktivity žáků

 

    Ukazatel naplnění cíle:

·         školní časopis Slováček – 1 článek měsíčně

·         Občasník ZŠ pro rodiče – 4krát ročně

·         webové stránky školy – 1 příspěvek  měsíčně

·         regionální a místní tisk – 2 články ročně

·         Žákovská galerie výtvarných prací a fotografií – stálá výstava od roku 2008

·         informační nástěnka u hlavního vchodu – aktuálně

 

Dílčí cíl 6) Ozelenění školy - koutky přírody

 

Ukazatel naplnění cíle:

·         v každé třídě i na chodbách jsou živé rostliny, v předmětu pracovní činnosti žáci pečují  o květiny na chodbách

·         žáci mají možnost po dohodě s třídním učitelem chovat ve třídě drobná domácí zvířata ( křečky atd.)

 

4. Cíle v oblasti vybavení školy a organizace provozu

 

Dlouhodobý cíl: 1. Škola má vhodné prostorové a materiální podmínky pro EVVO.

 

Dílčí cíl 1) Budujeme  specializovanou  učebnu  přírodopisu a vybavujeme kabinet přírodopisu vhodnými pomůckami

 

Ukazatel naplnění cíle:

·         vybavení učebny novým stavitelným nábytkem  – rok 2010

·         instalace  interaktivní tabule – rok 2008

·         pozorovací preparační misky – 20 ks

·         laboratorní soupravy – pro 1 třídu

·         binokulární lupy  – 4 ks

·         moderní nástěnné obrazy – 4 ks

 

Dílčí cíl 2) Budujeme ekologickou učebnu a informační centrum pro děti i dospělé

 

Ukazatel naplnění cíle:

·         získání financí  na vybudování učebny – do roku 2010

·         vybudování ekologické učebny – do roku 2011

·         vybudování informačního centra – do roku 2011

·         knihovnička zaměřená na EVVO  – do roku 2011

·         učební pomůcky – krabice Jehličí, Voda apod. – do roku 2011

·         nádoby na třídění odpadu – 6 kusů, do roku 2010

·         malá meteorologická stanice – do roku 2011

·         laminátor – do roku 2011

·         didaktická technika – PC s internetem, televize s videem a DVD přehrávačem, do roku 2015

·         koutek živé přírody – pokojové květiny, akvárium, terárium, do roku 2015

·         dalekohledy – 2 ks, lupy – 10 ks, 1 digitální fotoaparát, do roku 2015

·         žákovské sbírky a soubory přírodnin, fotografií, herbáře rostlin – 5 sbírek a souborů do roku 2011

·         meteorologická stanice – do roku 2012

              

Dílčí cíl 3) Využíváme školní zahradu  pro výuku, budujeme (pečujeme o) přírodní učebnu

 

Ukazatel naplnění cíle:

·         vytvoření projektu učebny – do roku 2015

·         získání financí na vybudování učebny – do roku 2018

·         vybudování učebny – do roku 2019

·         využití terénu v okolí školy pro vlastní pozorování a práci s přírodninami – každá třída 1krát ročně

·         práce na školním pozemku – jednotlivé  ročníky  podle učebního plánu ŠVP a stávajících učebních osnov v rámci vyučovacího předmětu Pracovní činnosti

·         péče o školní pozemek a učebnu v přírodě

 

Dílčí cíl 3) Úprava atria

Ukazatel naplnění cíle:

·         atrium (venkovní prostor vybudovaný z recyklovaných materiálů) rozšíření možností výuky

·         jednotlivé rostliny v prostoru atria jsou opatřeny popisky – do roku 2009

·         údržba zeleně v atriu

 

Dlouhodobý díl: 2. Provoz školy je šetrný k životnímu prostředí

 

Dílčí cíl1) Pokračujeme v třídění odpadů

 

Ukazatel naplnění cíle:

·         sběr papíru – 4krát nebo 2krát ročně sběrový den, průběžně během školního roku v každé třídě

·         sběr hliníku – 2krát ročně sběrový den, průběžně během školního roku v každé třídě

·         sběr pomerančové kůry –každoročně  říjen – duben

·         sběr nápojových kartonů – průběžně během školního roku, sběrné nádoby na chodbách

·         sběr PET lahví – průběžně během školního roku, sběrné nádoby na chodbách

·         sběr vybitých baterií – průběžně, sběrná nádoba na chodbě u hlavního vchodu

·         sběrné nádoby – v každé učebně 2 ks (papír, hliník), na chodbách dle potřeby

·         využívání kompostérů na školním pozemku a v okolí školy

·         třídění plastových kelímků – zahájení do roku 2018

·         spolupráce s firmou SITA při zajišťování odvozu odpadu – průběžně dle potřeby

 

Dílčí cíl 2) Snižujeme spotřebu energie, vody a jiných surovin

 

Ukazatel naplnění cíle:

·         zateplení budovy – do roku 2018

·         výměna oken – do roku 2015

·         zásady ekonomického a účinného větrání učeben – ekohlídka v každé třídě

·         důsledné zhasínání nepotřebného svítícího osvětlení – ekohlídka v každé třídě

·         výměna žárovek a zářivek za úsporné – 50% do roku 2015

·         úsporné splachování na WC – průběžně kontrola funkčnosti splachování alespoň 1krát měsíčně

·         ekologický papír do tiskáren a kopírek – 50% do roku 2010

 

Dlouhodobý cíl: 3. Vedeme žáky ke zdravému životnímu stylu

 

Dílčí cíl 1) Žáci se zdravě stravují

 

Ukazatel naplnění cíle:

·         upřednostňujeme odběr potravin od regionálních výrobců

·         zlepšit pitný režim dětí ve školní jídelně – „zdravé nápoje“– 70% „zdravých“  nápojů do roku 2010

·         „ozdravění“ jídel ve školní jídelně – snížit používání polotovarů do roku 2015 na 50% a jednou týdně zařadit biopotraviny

·         maximální zachovávání výběru ze dvou jídel – jedno jídlo je v nabídce jen desetkrát za školní rok v odůvodněných případech

·         „zdravé“ svačinky – 70% „zdravých“ svačinek do roku 2010

·         besedy o anorexii a bulimii – 1 beseda ročně pro žáky 8. tříd

·         vzdělávací akce a projekty (přednášky, besedy, vaření) – 2krát během školní docházky všichni žáci

 

               Dílčí cíl 2) Žáci pečují o své zdraví

 

             Ukazatel naplnění cíle:

·         bezprašné prostředí – ekotabule, interaktivní tabule, bezprašné sedáky na podlahu – 50% tříd do roku 2012

·         vycházky a výlety do přírody – všichni žáci 1krát školní výlet, 1krát vycházka ročně

·         možnost pobytu žáků o hlavní přestávce na relaxačním školním dvoře, ve sportovním areálu, v okolí školy – podle počasí všichni žáci

·         relaxační koutky ve škole – žebřiny, žíněnky, stolní tenis – 1 koutek na 1. stupni, 1 koutek  na 2. stupni

·         vybavení učeben stavitelnými lavicemi a židlemi – 50% tříd do roku 2012

·         besedy nebo výukové programy o návykových látkách – 2. stupeň všichni žáci během školní docházky 1 beseda nebo 1 výukový program

·         besedy nebo výukové programy na téma zdravý životní styl – 1krát během školní docházky na 1. stupni a 1krát na 2. stupni

·         besedy na téma sexuální výchova – dívky 5. ročníků, žáci 9. tříd každoročně

·         zásady první pomoci – 1krát ročně všichni žáci

·         projekt „Zdravé zuby“ – žáci 1. stupně každoročně

 

Dílčí cíl 3) Pečujeme o životní prostředí školy a okolí

 

Ukazatel naplnění cíle:

·         květinová výzdoba na chodbách a ve třídách – 90% tříd, vestibul u hlavního vchodu a u sborovny, do roku 2009

·         účast žáků na úklidu školy a jejího okolí – 1krát všichni žáci v průběhu školního roku

·         barevné  dotváření interiéru chodeb a tříd – od roku 2008

 

5. Požadovaná způsobilost pedagogického sboru k EVVO, DVPP

 

Dlouhodobý cíl: 1. Do EVVO se zapojuje co nejvíce pedagogů

 

Dílčí cíl 1) EVVO je koordinována kvalifikovaným pedagogem

 

Ukazatel naplnění cíle:

·         jeden pedagog je pověřen koordinováním EVVO na našem pracovišti, každé za tří pracovišť má svého pověřeného koordinátora EVVO, kteří navzájem úzce spolupracují

·         koordinátor EVVO absolvuje Specializační studium EVVO nebo jiné školení s environmentální tématikou

 

Dílčí cíl 2) Koordinátor EVVO průběžně  proškoluje pedagogy na poradách a motivuje k dalšímu vzdělávání v oblasti EVVO

 

Ukazatel naplnění cíle:

·         nabídka vzdělávání – 1krát měsíčně aktuální informace a nabídky na nástěnce ve sborovně

·         pedagogické provozní porady –  proškolení pedagogů a motivace k účasti na vybraných akcích

·         účast 1 pedagoga z 1. stupně a 1 pedagoga z 2. stupně na DVPP s tematikou EVVO jednou ročně

·         efektivní metody a formy práce – 50% pedagogů se zúčastní DVPP na dané téma do roku 2010

·         průběžné doplňování vzdělávání koordinátora EVVO a spolukoordinátora na 2. stupni na tematicky zaměřených akcích a seminářích – dle nabídky, alespoň 1krát ročně

 

     Dílčí cíl 3) Pedagogové spolupracují při realizaci EVVO

 

     Ukazatel plnění cíle:

·         společná realizace projektů EVVO – 2krát ročně

·         při realizaci celoškolních projektů plní pedagogové úkoly zadané koordinátorem EVVO a vedením školy – 2krát ročně

·         zařazování vhodných prvků ekologie do vyučovacích hodin u všech pedagogů – průběžně během školního roku podle ŠVP

 

 

 

Roční realizační plán: školní rok 2020 - 2021, pracoviště Slovákova        formát pdf