Družina se představuje

        Naši školní družinu – odloučené pracoviště Slovákova – najdete v přízemí pavilonu 1. a 2. tříd ZŠ, se samostatným vchodem od mateřské školy Bílkova ul. Školní družina má celkem 5 oddělení – - každé disponuje samostatnými prostorami, které jsou většinou vybavené odpovídajícím nábytkem, hračkami, hrami, sportovním náčiním a dalšími potřebnými pomůckami či materiály. K realizaci svých činností využíváme také sportovní areál školy, obě tělocvičny, cvičnou kuchyňku, k dispozici máme i učebnu s interaktivní tabulí.
     V naší družině je stanovena maximální kapacita 150 účastníků. Děti pracují pod vedením 5 plně kvalifikovaných vychovatelek s dlouholetou odbornou praxí. Paní vychovatelky v naší družině jsou iniciátorkami a zároveň průvodkyněmi dětí při nabízených činnostech – navozují je, děti k nim motivují a umožňují jim rozvíjet jejich zájmy. Smyslem jejich práce je probouzet v dětech aktivní zájem o okolí, stimulovat jejich přirozenou zvídavost, chuť navazovat sociální kontakty a zejména rozvíjet pozitivní stránky osobnosti každého dítěte. Činnost naší družiny, která je školským zařízením pro zájmové vzdělávání, je řízena školním vzdělá- vacím programem s názvem „Čas dětství, čas dobrých příkladů“. Program je členěn do šesti vzdělávacích oblastí, kde se prolínají činnosti průběžné, pravidelné a příležitostné. Školní družina je už řadu let také zařízením pro výuku odborné praxe studentů Střední pedagogické školy v Boskovicích, se kterou naše družina úzce spolupracuje, stejně tak jako s vedením našeho pracoviště, třídními učitelkami a zejména s rodiči našich dětí, které na akcích družiny vždy rádi vítáme.
     Od srpna 2012 je naše školní družina registrovaným členem celostátního projektu „Celé Česko čte dětem“ a od počátku letošního školního roku také velkou aktivní pozornost věnujeme plnění úkolů, které z členství vyplývají. A co říci závěrem?? V naší školní družině máme jeden společný cíl : trávit čas mimo vyučování příjemně a smysluplně, v atmosféře plné tolerance a spolupráce……

10. oddělení – Alena Koutná (vedoucí vychovatelka)
11. oddělení - Barbora Unčovská
12. oddělení - Gabriela Klevetová
13. oddělení - Pavlína Henzlová
14. oddělení - Bc. Kateřina Čeřovská