Zůstáváme "zdravou školou"


     Do školního roku 2011/12 jsme byli zapojeni v Síti zdravých škol Státního zdravotního ústavu Praha. Abychom mohli být stále součástí této "sítě" škol podporujících zdraví, museli jsme každé 4 (3) roky autoevaluovat projekt, který jsme za tímto účelem měli na naší škole zpracovaný. A tak jsme to předchozích "x" let také dělali (možná lépe, možná hůře, ale snažili jsme se). V posledních letech se nám však zdálo, že z toho, že jsme oficiálně zařazeni mezi ŠPZ, nemáme nic. Jen musíme stále znovu a znovu zpracovávat nové podklady a zprávy pro další cizí pracovníky, kteří tyto "texty" kontrolují a hodnotí, zda to tedy děláme - či neděláme správně.
     Přitom jsme na naší škole již tradičně mnoho let běžně zvyklí ve své každodenní práci podporovat zdravý životní styl, zdravé myšlení a chování v našich žácích i zaměstnancích. Máme pocit, že za nás mluví naše práce a naše činy a nepotřebujeme o tom spisovat žádné dlouhé litanie, které pak budou stejně ležet někde v archivu.
     Proto jsme se rozhodli od září 2012 ze Sítě zdravých škol SZÚ vystoupit. Co to pro nás znamená? Nemusíme se nikde zpovídat, co jsme udělali pro sebe a děti, které učíme, "zdravého" i když to zcela automaticky - fyzicky i duševně děláme.
     Pravidelně do své výuky nenásilnou formou zařazujeme "zdravé" myšlenky, v komunitních kruzích rozebíráme "zdravé" otázky, budujeme v dětech "zdravé" postoje, vytváříme "zdravé" aktivity, účastníme se "zdravých" seminářů, "zdravě" projektujeme, preferujeme "zdravou" spolupráci s ostatními, jezdíme na "zdravé" exkurze, podporujeme v žácích i zaměstnancích "zdravý" životní styl, s rodiči "zdravě" diskutujeme … snažíme se na naší škole "žít zdravě". Ale rozhodně to pro nás není NIC NOVÉHO. Je to samozřejmé. A zde je jen namátkou kratičký výčet aktivit, které jsme schopni za běžný školní rok stihnout:
" projekty: Bezpečná cesta do školy (pro 1. a 2. ročník); Náš životní styl (4. a 7. ročník) - výukový program TONDA OBAL; Hra na město (6. ročník); Děti odjinud, děti Evropy (8. ročník); Den Země; Učitelé dětem; Made in- Odkud jsou? (5. ročník); Náš životní styl - odpady (4. ročník)
" zapojení při Evropském týdnu mobility, Evropském Dnu bez aut a Dnu s Městskou policií Boskovice
" účast: Kdo je vidět, vyhrává - akce Policie ČR a dalších organizací
" zúčastňujeme se sportovních soutěží: Zátopkova štafeta - běh na 5 km (I. i II. stupeň), Zátopkova štafeta - maraton, přespolní běh Lysice (okresní kolo), Coca Cola Cup Boskovice (6.-9. ročník), stolní tenis - okresní kolo Blansko, celoškolní soutěž v přehazované dívek (II. stupeň) + okresní kolo, halová kopaná, Memoriál V. Kotrhonze, McDonald´s Cup, ODM 1. ročníků ve V.Opatovicích; Pohár krále Jiřího v Kunštátě; malá kopaná - krajské kolo starších žáků
" sportovní projekt OVOV - Odznak všestrannosti olympijských vítězů
" spolupráce se SPgŠ, praxe studentek ve třídách I. stupně a ve školní družině
" pravidelné kontroly BOZP; ochrana člověka za mimořádných situací - nácvik opuštění budovy - branný den
" 5. ročníky se pravidelně každoročně účastní výukového kurzu Hravě žij zdravě
" exkurze: 6. ročníků do Údolí Říčky; CVČ Lipka; v lesní škole Jezírko - různé programy - všechny ročníky I. stupně (Dřevěný svět, Vodní království lesa, Vrabčákovy ptákoviny); do Josefovského údolí (9. ročník); do IQ parku Liberec (8. a 9. ročník); Planetárium Brno, Anthropos Brno
" plavecký výcvik na I. stupni
" bruslení, karneval na ledě
" sbíráme starý papír, hliník, vršky od PET lahví, PET lahve, baterie - třídíme odpad; sbírka starých mobilů; návštěva Sběrného dvora a kompostárny v Boskovicích
" spoluúčastníme se na řadě charitativních akcí; Vítání nového roku - kulturní vystoupení žáků školy pro handicapované děti
" spolupracujeme s hnutím Na vlastních nohou, podporujeme "Stonožku"; Udílení ceny Ď - Národní divadlo Praha
" besedy: pro 8. a 9. ročník Liga vozíčkářů; v městské knihovně; s Mě policií; pro žákyně 6. ročníku - Čas proměn; s PhDr. I.Doudou: Drogy trochu jinak (6.-9. ročník)
" návštěvy kulturních vystoupení, kulturních a společenských akcí (koncerty, divadla, kino, jarmark, besídky, výchovně vzdělávací programy), filmová představení v rámci projektu Film a škola
" dopravní kurz pro žáky 4. ročníků a návštěva dopravního hřiště, besedy s Mě policií s dopravní tématikou
" adaptační aktivity se školní psycholožkou (6. ročník); Učíme se učit
" kurzy pro žáky Normální je nekouřit vedené školní psycholožkou
" setkání metodiků prevence
" schůzky školních psychologů a asistentů pedagoga
" aktivity ŠD: Velká boskovická steeplechase na hřišti; Drakiáda - celoměstská akce; Kdo si hraje, nezlobí
" spolupráce: se žákovskou samosprávou; se Zdravým městem Boskovice; s mateřskou školou před zápisem do 1. tříd; se středními školami před vyplňováním přihlášek v 9. ročnících
" slavnostní Pasování prvňáčků do cechu žákovského
" dny otevřených dveří ve škole pro budoucí prvňáčky
" lyžařský výcvikový kurz pro 7. ročník
" pilotáž učebnic Etické výchovy ve vybraných třídách
" aktivity v projektech: Mléko do škol, Ovoce do škol
" ve školní jídelně výběr z nabídky dvou druhů jídel
" aktivity v kroužcích pro žáky školy: dyslektický, matematický, sportovní, …
" účast žáků na olympiádách z různých oborů: český jazyk, matematika, anglický jazyk, dějepis, zeměpis, fyzika, chemie, sport, DYS-KO-HRY (PPP Bce), ekologie,…
" spolupráce se středními školami při výběru žáků 9. tříd vhodné střední školy pro další vzdělání; návštěva Veletrhu fiktivních firem (8. ročník); Festival hotelnictví
" zapojení žáků do programu Veselé zoubky; práce v projektu Zdravé zuby
" přehlídka recitace a výrazného přednesu Světem na křídlech poezie; pěvecká soutěž RH faktor
" vzdělávání pedagogů v oblasti speciální pedagogiky a multikulturní výchovy s cílem prevence rasismu a xenofobie a tvorba metodik pro práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na základních a mateřských školách (xenofobie a rasismus, kultura a kulturní rozdíly, speciálně pedagogická diagnostika, multikulturalita, pedagogicko-psychologické poradenství, "Zvenku jiní - uvnitř stejní")
" vzdělávání v oblasti matematiky v rámci projektu OPVK "Rozvíjení matematiky a přírodovědných oborů na ZŠ"
" účast ve vědomostní soutěži Bludiště v Ostravě (8. ročník)
" účast v celoplošné generální zkoušce NIQUES - ověřování výsledků žáků na úrovní 5. a 9. ročníků ZŠ
" několikaletá spolupráce se Základní školou Andreja Kmeťa ze Slovenka z Levic - návštěva slovenských žáků a učitelů v Boskovicích
Co tomu říkáte?

E.Li.