Bezpečná škola (kurikulum)

     Naše škola se zabývá problematikou úrazovosti dětí a předcházení úrazů již několik roků. Sbírá informace o projektech Bezpečná cesta do školy a Bezpečná škola. Pedagogové se zúčastňují seminářů a konferencí na toto téma, absolvují další vzdělávání zaměřené na dopravní výchovu a bezpečnost ve školách a ve městech. Několikátým rokem spolupracujeme se Zdravým městem Boskovice, které se pravidelně podílí na programech pro děti v rámci Evropského týdne mobility a Dne bez aut. Při tvorbě našeho vlastního ŠVP s názvem "Škola mnoha možností" jsme vycházeli také z filozofie projektů Bezpečná cesta do školy a Bezpečná škola a podobné aktivity jsme do našeho ŠVP i zařadili.
     Program Bezpečná škola vychází z ověřených pravidel a zásad, která se již léta užívají při vytváření "Bezpečných komunit". Jedná se tedy o uplatnění již fungující metodiky na jednu z důležitých součástí komunity, jakou škola bezesporu je. Analýzou prostředí, rizikových faktorů, stálým sběrem dat a jejich vyhodnocováním se má docílit snížení výskytu úrazů a jejich smrtelných následků.Úraz se stal vážným zdravotnickým problémem, kterému však lze předcházet. Je na nás na všech, jestli tento stav dokážeme změnit.
     Naučme děti rozpoznávat, co jim může způsobit úraz, chovat se tak, aby nezpůsobily úraz sobě ani druhým a uměly si poradit při vzniku úrazu a mimořádné události. Snažme se společně zajistit bezpečné prostředí.

Za tímto účelem připravujeme na naší škole projektové vyučování

Ve výuce se věnujeme následujícím tématům:

¨      Bezpečná cesta do školy, Bezpečná škola (co je bezpečí a nebezpečí, každý člověk je jiný)

¨      Na kolo jen s přilbou (příklady úrazů s přilbou a bez ní, lidské činnosti a zaměstnání, kde je přilba nutností –hokejisté, lyžaři, …)

¨      Zdraví člověka, zdravý životní styl (stravovací návyky, režim stravování, sestavení jídelníčku, lidské tělo, péče o svoji tělesnou schránku a zdraví)

¨      Význam pohybu a sportu v životě člověka (aktivní a pasivní sport, rekreační sport, odpočinek, druhy sportu, význam ochranných pomůcek při sportu, fyzická aktivita – přetěžování, duševní aktivita člověka, duševní hygiena, seberealizace)

¨      Dopravní výchova (druhy dopravy, jak se chovat na silnicích – jako chodec i jako řidič nějakého vozidla nebo spolujezdec, hromadná doprava, dopravní prostředky, jízdní kolo – vybavení, pravidla, dopravní značky, ochranné pomůcky, …)

¨      Lékaři, policisté, učitelé  (pracovní náplň, význam pro společnost)

¨      Minimální preventivní program, Zdravé zuby, Zdravá záda, Zdravá škola, Environmentální program, šikana, násilí, Dětská práva

¨      Spolupracujeme se Zdravým městem na programech – např. Evropský týden mobility a Den bez aut

¨      Přehlídky žákovských prací, výstavky výtvorů a materiálů

 

 

Projekt - Bezpečná cesta do školy:       formát pdf