Aktuálně

Rozhodnutí o přijetí do 1. třídy
V příloze zveřejňujeme seznam přijatých žáků do 1. třídy. Seznam budeme průběžně aktualizovat.
RVM a PP informace + přihláška
Zápis do 1. třídy - tiskopisy k zápisu a další informace
Tiskopisy není nutné vyplňovat předem, stačí až při vlastním zápisu. Jsou určeny především pro rodiče, kteří se nemohou s dítětem dostavit na zápis.
TiskopisyInformace
Změna názvu školy
Zastupitelstvo Města Boskovice rozhodlo na svém zasedání dne 8. 12. 2015 změnit název školy v souladu s platnou legislativou. S účinností od 1. 1. 2016 se název školy mění na Základní škola Boskovice, příspěvková organizace.
Zápis do 1. třídy – informace
Školní psycholog – změna od 16. 11. 2015
Upozorňujeme rodiče, že od 16. 11. do konce roku dochází ke změně na pozici školního psychologa. Novou psycholožkou bude Mgr. Lenka Ošlejšková, kontaktní email:lenka.oslejskova@gymbos.cz . Konzultační hodiny bude mít vždy ve čtvrtek od 12.30 do 15.30 hod. na pracovišti na nám. 9. května 8.
Školská rada
V úterý 13. 10. 2015 schválila školská rada na svém zasedání výroční zprávu školy za školní rok 2014/15. Výroční zprávu zveřejňujeme v oddíle „Dokumenty školy“.
Školní mléko
Oznamujeme rodičům, že v týdnu od 14. 9. 2015 zahájíme provoz automatů na školní mléko. Bližší informace v příloze.
Studijní pobyt žáků v Anglii
V rámci projektu Čtenářská a informační gramotnost bude mít 21 žáků 8. a 9. ročníku ZŠ Boskovice možnost vycestovat za účelem zkvalitnění jazykového vzdělávání do Velké Británie. Zájezd proběhne v termínu 4. 10. – 9. 10. 2015. Veškeré náklady budou pro vybrané žáky zdarma.
Vzhledem k omezenému počtu účastníků a spravedlivému výběru stanovilo vedení školy a předmětová komise Aj kritéria, jejichž splnění se stane předpokladem pro účast na zájezdu:
1. velmi dobré chování bez kázeňských opatření na druhém stupni
2. výborný nebo chvalitebný prospěch – známka z Aj
3. zpracování prezentace v Aj na zadané téma – termín (předvedení – 10. září 2015, termín vyhodnocení 11. září 2015)
Informace pro rodiče budoucích prvňáčků - učební pomůcky a potřeby nám.9.května
Sušilova
Slovákova
Návštěva z Levic  více
Seznam žáků třídy VI. A s RVM a PP pro šk. rok 2015/2016
Přijede návštěva z Levic
Oznámení – školní mléko
Oznamujeme, že od pondělí 16. 2. 2015 budou zprovozněny automaty na školní mléko.
Školní program - Školní mléko: Školní mléko
Školní stravování
Oznamujeme rodičům, že od 1. 9. 2014 bude navýšena cena obědů o 2,- Kč. Cenu oběda jsme měli v dosavadní výši od 1. 9. 2008 a neměnili jsme ani v souvislosti s navýšením DPH. Důvodem zvýšení ceny oběda je potřeba zajistit nákup kvalitních potravin pro vaření obědů a předepsané plnění spotřebního koše. Ceny obědů budou následující:
I. věková kategorie 7 – 10 let 23,- Kč
II. věková kategorie 11 – 14 let 25,- Kč
III. věková kategorie 15 a více let 26,- Kč.
Měsíční záloha se zvyšuje ze 470,- Kč na 550,- Kč, u České spořitelny je třeba navýšit povolení k inkasu a u ostatních bank je třeba změnit trvalé příkazy na požadovanou částku.
Den otevřených dveří v přírodní učebně  více
Seznam žáků třídy VI. A s RVM a PP pro šk. rok 2014/2015
Zemní práce v okolí pracoviště Sušilova
V týdnu od 28. 4. do 2. 5. 2014 budou provedeny výkopy v okolí pracoviště Sušilova z důvodu výměny elektrického kabelu firmou E.ON. Pohyb v okolí budovy a parkování před budovou bude částečně omezeno. Celý týden bude uzavřeno boční schodiště, parkování před školou s omezením bude možné pouze do středy. Nejsložitější bude situace v pátek, kdy parkování nebude možné vůbec a z důvodu překopu před hlavním vchodem bude možný přístup do školy pouze do 8,00 hod. a následně jen v nejnutnějších případech. Po skončení vyučování žáci školu opustí zadním východem přes školní hřiště.
Konaly se přijímací zkoušky do třídy s RVM a PP
15. dubna 2014 se konaly přijímací zkoušky do matematické třídy. Přijímacího řízení se zúčastnilo 49 zájemců. Žáci vypracovali písemnou práci z matematiky a psychologický test pod vedením školní psycholožky. Někteří žáci se také hlásí a budou vykonávat zkoušky na víceleté gymnázium, proto seznam matematické třídy bude zveřejněn až po přijímacím řízení do primy. Zájem o matematickou třídu nás velmi potěšil.
PISA 2015
Naše škola byla zařazena do mezinárodního testování žáků PISA. Testování proběhne dne 3. 4. 2014 a týká se vybraných žáků narozených v roce 1998. Žáci budou testováni z matematiky, čtenářské gramotnosti a přírodních věd. Testování organizuje Česká školní inspekce.
Zápis do 1. třídy
V příloze zveřejňujeme seznam přijatých žáků do 1. třídy. Seznam budeme průběžně aktualizovat.
Zápis do 1. třídy
Dne 4. února 2014 proběhl zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2014/15. Bližší informace v příloze.
Přijímací řízení do třídy RVM a PP pro šk. rok 2014/2015
Dne 17. 12. 2013 proběhlo 4. zasedání školské rady, na kterém byl schválen dodatek č. 4 ke školnímu řádu. Školní řád v platném znění zveřejňujeme v oddíle Dokumenty školy.
Rozhodnutí o přijetí do 1. třídy
V příloze zveřejňujeme seznam přijatých žáků do 1. třídy. Seznam budeme průběžně aktualizovat.
Zápis do 1. třídy
Dne 4. února 2015 proběhl zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2015/16. Bližší informace v příloze.
Přijímací řízení do třídy RVM a PP pro šk. rok 2015/2016
Školní mléko - sdělení rodičům
Zápis do 1. třídy pro školní rok 2015/16 - aktualizováno 19.1.2015
Výsledky voleb do školské rady
Ve čtvrtek 13. 11. 2014 proběhly volby do školské rady. Byli zvoleni tři zástupci za pedagogické pracovníky školy a tři zástupci za zákonné zástupce žáků. Výsledky zveřejňujeme v příloze. Na zasedání Rady města Boskovice bude 6 nově zvolených členů doplněno o další 3 členy jmenované zřizovatelem. V termínu do 19. 12. 2014 bude ředitelem školy svoláno 1. zasedání, na kterém bude zvolen předseda.
Volby do školské rady
Zveřejňujeme volební řád a jména kandidátů. Volby proběhnou ve čtvrtek 13. 11. 2014 v době od 10.00 do 17.00 hod.
Školská rada na svém zasedání dne 10. 10. 2014 projednala a schválila Výroční zprávu školy za školní rok 2013/14. Výroční zprávu zveřejňujeme v oddíle Dokumenty školy.
Informace o označování alergenů ve školních jídelnách ZŠ Boskovice.
Školní poradenské pracoviště
Oznámení – volby do školské rady proběhnou 13. 11. 2014
Pozvánka a upozornění na změnu v Termínovém plánu práce
V úterý 30. 9. 2014 od 15.30 proběhne slavnostní otevření dětského víceúčelového hřiště na pracovišti školy Sušilova. Z toho důvodu jsme přesunuli plenární schůzi na tomto pracovišti na stejný den od 15.00. Jste srdečně zváni.
Aktualizované seznamy žáků 1. třídy - pracoviště Sušilova
Informace pro rodiče budoucích prvňáčků - učební pomůcky a potřeby nám.9.května
Sušilova
Slovákova
Seznamy 1. tříd pro školní rok 2014/2015
 
 
 
Archiv  více