Aktuálně

Školská rada – výroční zpráva, školní řád
Školská rada na svém řádném zasedání dne 12. 10. 2020 schválila výroční zprávu školy za školní rok 2019/20 a dále změnu školního řádu týkající se distančního vzdělávání žáků v souladu s platnou legislativou. Oba dokumenty zveřejňujeme v oddíle Dokumenty školy.
Uzavření tělocvičen, ředitelské volno
Ředitelství školy oznamuje, že v pátek 25. 9. 2020 škola nepřeruší provoz a ředitelské volno nebude vyhlášeno. V souvislosti s aktuálním epidemiologickým stavem na okrese Blansko („zelený semafor“) dále oznamujeme, že od středy 23. 9. umožníme využití tělocvičen nájemcům pracujícím s dětmi a mládeží (SVČ, sportovní oddíly a další). Při změně barvy semaforu na oranžovou se škola bude řídit platnými opatřeními.
Informace rodičům k zahájení školního roku
• pracovní verzi rozvrhu zveřejníme v pondělí 31. 8. a v následujícím týdnu
  budeme rozvrh ověřovat, je možné, že budou nutné změny
• provoz školy se bude aktuálně řídit metodickým pokynem MŠMT ke dni
  25. 8., který zveřejňujeme na webových stránkách školy v oddíle
  „Dokumenty školy“
• v příloze této zprávy najdete informace k hygienickým pravidlům a
  organizaci provozu naší školy od 1. 9.
• v rámci zmapování podmínek a možností žáků pro jejich zapojení k
  distančnímu vzdělávání obdrží 1. 9. všichni rodiče prostřednictvím žáků
  písemně informace s dotazníkem a návratkou
• 2. týden v září zveřejníme prostřednictvím EduPage informace o přesunech
  učiva z předchozího ročníku, výměna učebnic proběhne dle pokynů
  vyučujících také v průběhu září
Změna školního řádu
Školská rada na svém zasedání 24. 8. 2020 schválila úpravu školního řádu. Úprava se týká obnovení zákazu používání mobilních telefonů a dalších elektronických zařízení (článek 3, odst. 1) v souladu s platnou legislativou. Nový školní řád je stejný, jaký platil v období od 1. 9. 2018 do 31. 1. 2020.
Třída s RVM a PP a informace pro rodiče nových žáků
V příloze zveřejňujeme seznam žáků přijatých do třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů pro školní rok 2020/21. V souvislosti s GDPR ho musíme vyvěsit pouze beze jmen s kódy. Vlastní seznam je k nahlédnutí u Mgr. Dagmar Oujezské.
Informace pro nové strávníky
V příloze zveřejňujeme informace pro rodiče žáků, kteří na naši školu přestoupí k 1. 9. 2020.
Informace rodičům budoucích prvňáčků
Zveřejňujeme informace rodičům budoucích prvňáčků. V přílohách zpracovaných za jednotlivá pracoviště školy naleznete seznamy pomůcek, které žáci obdrží, a přehled pomůcek a školních potřeb, které je nutné pořídit. Dále s předstihem přidáváme organizaci prvního školního dne tak, jak jsme ji naplánovali na našich pracovištích. Také přidáváme informace o přihlašování ke školnímu stravování, doporučujeme zařídit s předstihem. Zařazení žáků do jednotlivých tříd máme již připravené, s ohledem na GDPR v pondělí 29. 6. 2020 vyvěsíme seznamy na budovách bez uvedení bližších osobních údajů.

Organizace
1. 9. 2020


nám. 9. kv.


Sušilova


Slovákova


Informace - stravování
Předání vysvědčení 30. 6. 2020
MŠMT zveřejnilo pokyny k možnostem škol při předání vysvědčení. V příloze zveřejňujeme informaci, jak to proběhne na naší škole. Přidáváme aktualizované mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví a tiskopis čestného prohlášení, které musí 30. 6. odevzdat všichni žáci, kteří se neúčastnili vzdělávacích aktivit v měsíci červnu.

Mimořádné opatření


Čestné prohlášení


Informace předání vysvědčení
Provoz školní družiny o prázdninách
Stejně jako v minulé roce zveřejňujeme nabídku účastníkům školní družiny. Na všech pracovištích plánujeme provoz v období 24. 8. až 31. 8. 2020. Další informace s návratkou najdete v přiloženém dokumentu.
Informace pro rodiče žáků 2. stupně
V souladu s metodickým pokynem MŠMT zveřejňujeme informace o vzdělávacích aktivitách pro žáky 2. stupně od 8. 6. 2020. Přikládáme dále ke stažení formulář čestného prohlášení, které je nutné pro zařazení žáků do skupin. Návratku je nutné odevzdat před první účastí na vzdělávání. Dále přikládáme kompletní aktualizovanou metodiku MŠMT k ochraně zdraví a provozu základních škol do konce školního roku 2019/2020.
Přihlášky se podávají e-mailem na pracovní adresu třídních učitelů a přihlášku je nutné podat do pátku 5. 6. 2020 do 10.00 hod. Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení přihlášeného žáka a také přihlášení se ke školnímu stravování (uveďte i nezájem). Další podrobnosti naleznete v příloze.

Metodický pokyn MŠMT


Čestné prohlášení


Informace o vzděl. aktivitách pro žáky 2. stupně
Informace o vzdělávacích aktivitách pro žáky 1. stupně
od 25. 5. 2020

Na základě přihlášek, které jsme obdrželi od zákonných zástupců žáků 1. stupně, zveřejňujeme doplňující informace k obnovení výuky na 1. stupni. Celkem se přihlásilo 524 žáků z celkových 760 žáků 1. stupně, což činí necelých 70%. O odpolední aktivity projevilo zájem 172 žáků, o školní stravování 388 žáků. Z celkových 35 tříd 1. stupně na naší škole v 15 třídách převýšil počet přihlášených žáků maximálně povolený počet 15 žáků zařazených do jedné skupiny. Současně jsme byli nuceni vytvářet skupiny i s ohledem na odpolední zájmové aktivity. Celkem nakonec zřizujeme 39 skupin a jen velice nízkému počtu žáků nemůžeme splnit přání, aby výuku v jejich skupině vedla „jejich paní učitelka“. O zařazení žáků do skupin budete informováni třídními učiteli prostřednictví EduPage do pátku 22. 5. 2020. Distanční vzdělávání žáků všech ročníků bude pokračovat nadále. Stejně tak bude v týdnu od 25. 5. do 29. 5. pokračovat výuka žáků 9. tříd v dosavadním rozsahu.
Informace pro rodiče žáků 1. stupně
V souladu s metodickým pokynem MŠMT zveřejňujeme informace o vzdělávacích aktivitách pro žáky 1. stupně od 25. 5. 2020. Přikládáme dále ke stažení formulář čestného prohlášení, které je nutné pro zařazení žáků do skupin. Návratku je nutné odevzdat před první účastí na vzdělávání. Dále přikládáme kompletní metodiku MŠMT k ochraně zdraví a provozu základních škol do konce školního roku 2019/2020.

Metodický pokyn MŠMT


Čestné prohlášení


Informace o vzděl. aktivitách pro žáky 1. stupně
Otevření sportovišť školy od 11. 5. 2020
Od 11. 5. 2020 umožňuje základní škola využívat sportoviště v souladu s platnými vládními nařízeními. Od tohoto data je možné za zpřísněných pravidel využívat tělocvičny na všech pracovištích a venkovní areál na pracovišti Slovákova. Podrobnější informace k podmínkám využití sportovišť a úpravy dlouhodobých provozních řádů najdete v přílohách.

pravidla tělocvična


pravidla hřiště
Přijímací zkoušky do matematické třídy
Přijímací zkoušky do třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů se budou konat 2. června 2020 od 8,00 – 10,30 na Základní škole Boskovice (na „Zelené“). Žáci budou mít s sebou psací potřeby, rýsovací potřeby, čestné prohlášení o neexistenci příznaků koronaviru (ke stažení v příloze), mobil, roušku, svačinu. Domů budou odcházet žáci jen v doprovodu rodičů. Zkouška spočívá ve vypracování písemné práce z matematiky a psychologického testu ve spolupráci s pracovnicemi Oblastní pedagogicko-psychologické poradny Vyškov, pracoviště Boskovice.

Čestné prohlášení
Informace pro rodiče žáků 9. tříd
V souladu s metodickým pokynem MŠMT zveřejňujeme informace o vzdělávacích aktivitách pro žáky 9. tříd od 11. 5. 2020. Přikládáme dále ke stažení formulář čestného prohlášení, které je nutné pro zařazení žáků do skupin. Návratku je nutné odevzdat před první účastí na vzdělávání. Dále přikládáme kompletní metodiku MŠMT k ochraně zdraví a provozu základních škol do konce školního roku 2019/2020. Ta se týká i zřízení školních skupin žáků 1. stupně od 25. 5. 2020. Informace pro rodiče žáků 1. stupně zveřejníme v týdnu od 11. 5. 2020.

Metodický pokyn MŠMT


Čestné prohlášení


Informace o vzděl. aktivitách pro žáky 9. tříd
Klasifikace žáků za 2. pololetí školního roku 2019/20
Zveřejňujeme novou vyhlášku MŠMT k hodnocení žáků za 2. pololetí a metodiku, kterou se naší učitelé budou řídit. Z metodiky vyplývá, že základem pro klasifikaci budou podklady pro hodnocení získané do 10. 3. a jako podpůrné podklady budou sloužit výsledky žáků za 1. pololetí a podklady získané v rámci distančního vzdělávání s přihlédnutím k podmínkám jednotlivých žáků. Podpůrné budou také podklady ze vzdělávacích aktivit ve školních skupinách po návratu do škol (aktuálně 1. stupeň po 25. 5.). Podrobněji je to popsáno v metodické příloze.
  hodnocení
  metodika
Zápis do 1. třídy
V příloze zveřejňujeme základní informace o zápisu do 1. třídy pro školní rok 2020/21 i s informací o přijetí.
Aktuální informace k 22. 4. 2020
V příloze zveřejňujeme informace, které byly v mírně pozměněné podobě zařazeny do květnového Boskovického zpravodaje. Týkají se zejména současného provozu školy, distančního vzdělávání a otázky zahájení běžného provozu školy.
 
 
 
Archiv  více